Hopp til hovedinnhold

Erstatning ved ulovlig trefelling hos naboen

Ulovlig felling av trær på naboens eiendom, er et stadig tilbakevendende tema. Ofte er det ønske om bedre lys- eller utsiktsforhold som ligger bak.

Trær er den hyppigste kilden til konflikt mellom naboer. Et tre som den ene naboen synes er vakkert, kan stjele all solen på nabotomten. Før man tar sagen i egne hender, kan det være lurt å kontakte en advokat og få en juridisk vurdering av om du har rett til å kreve at naboen fjerner treet som sjenerer deg, eller om du har krav på erstatning, dersom naboen har tatt seg til rette på din eiendom.

Samtykke til trefelling

Dersom man ønsker å felle naboens trær må man innhente samtykke. I en del saker er spørsmålet nettopp om slikt samtykke er innhentet. Dersom der er uenighet om dette, må det gjøres en vurdering av bevisene i saken.

Erstatning ved ulovlig trefelling

Ved ulovlig trefelling på naboens eiendom oppstår erstatningsplikt. Utgangspunktet er at den erstatningspliktige må betale for formueskade eller annen tingskade etter skadeerstatningslovens § 4-1.

Hva koster et tre

Høyesterett fastslo i dommen inntatt i Rt. 2015 side 216 at formuestap og utgifter til gjenoppretting skal erstattes.

Ofte blir spørsmålet hva gjenoppretting koster – hva koster et tre eller en liten skog?

Rimelige og fornuftige gjenopprettings-tiltak

Det følger av dommen at retten i hvert enkelt tilfelle må foreta «en konkret vurdering av hvilke gjenopprettingstiltak det er rimelig og fornuftig at settes i verk.»

Agder lagmannsrett som av 12. desember 2017

Dommen gir et eksempel på at både ansvarsspørsmålet (om samtykke forelå) og spørsmålet om erstatningens størrelse blir utfordrende.

Retten kom til at en av de tre saksøkte, hadde erstatningsplikt. Han påstod at han hadde fått samtykke fra en han trodde var eier og felte en del trær hos naboen som ga bedre lysforhold på egen eiendom før denne ble solgt.

Lagmannsretten fastsatte erstatningen til kroner 300 000.

Full gjenoppretting var taksert til kroner 1 165 000.

Lagmannsretten begrunnet beløpet på kroner 300 000 slik:
«I lys av dette finner lagmannsretten at rimelige gjenopprettingstiltak i dette tilfellet må omfatte nyplantinger av trær som i overskuelig framtid vil gi området et noenlunde tilsvarende skogpreg. Dette vil innebære at tiltakene også bør omfatte nyplantinger av et par furutrær av noe størrelse. Slike trær er kostbare; aborist NN har anslått kostnadene til innkjøp av et furutre med diameter 15 -20 cm og høyde ca. seks meter til ca. kr 50.000»

Kontakt oss

En advokat kan hjelpe deg med å få innblikk i hvilke regler som gjelder. Dersom du har blitt utsatt for ulovlig trefelling, bør du konsultere advokat for å ta stilling til om du skal kreve erstatning.

Dersom du blir beskyldt for ulovlig trefelling, kan du ha behov for advokat.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for juridisk bistand. Vi ytrer rask og effektiv bistand i slike saker.

Ring oss på tlf.  22346100 eller sende en e-post til info@kindemco.no så vil en av våre advokater kontakte deg direkte for en uforpliktende prat.