Hopp til hovedinnhold

Avsettelse av styremedlem i stiftelse – avklaring av et stiftelsesstyres kompetanse

Et styremedlem i en stiftelse ble ved enstemmig styrevedtak avsatt som styremedlem. Etter søksmål fra det avsatte styremedlemmet, kom Vesterålen tingrett til at styrevedtaket om avsettelse var ugyldig. Hålogaland lagmannsrett har i dom av 22. januar 2019 forkastet stiftelsens anke over tingrettens dom. Stiftelsen anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet. Lagmannsrettens dom er derved rettskraftig.

Lagmannsretten kom til at et stiftelsesstyre ikke har kompetanse til å avsette sine egne medlemmer. Dette spørsmålet har ikke tidligere vært avgjort av domstolene. Det har vært hevdet både i faglitteratur og fra Stiftelsestilsynet at styret i en stiftelse kan fatte et slikt vedtak, men lagmannsretten kom etter en grundig drøftelse til motsatt resultat. Hvis et styremedlem forsømmer sin rolle i slik grad at det er nødvendig å få vedkommende fjernet fra styret, må en avsettelse vedtas av Stiftelsestilsynet.

I tillegg bemerket retten at det i dette tilfelle heller ikke var rettslig grunnlag for å avsette vedkommende styremedlem. Hun hadde ikke vesentlig tilsidesatt sine plikter eller vist seg uegnet som styremedlem. Lagmannsretten gir klart uttrykk for at det ikke var grunnlag for den sterke kritikken styrets flertall har rettet mot det avsatte styremedlemmet.

Dommen avklarer et tidligere omstridt spørsmål, om hvorvidt et stiftelsesstyre kan avsette egne medlemmer. At en slik sak må bringes inn for Stiftelsestilsynet, kan hindre at et flertall i styret bruker avsettelse av styremedlem som et rent maktmiddel uten saklig grunn. Stiftelsens leder hadde gjentatte ganger rettet krass kritikk mot det avsatte styremedlemmet i pressen. Det var derfor viktig for saksøker at lagmannsretten, selv om det ikke var nødvendig for å begrunne rettens avgjørelse, fastslo at det ikke var grunnlag for denne kritikken.

Har du spørsmål i en lignende sak? Ta kontakt med en av våre erfarne advokater.